Årsmøte VTI Fotball 2022

E.Dahl

Publisert:

November 13, 2022

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Val
      a. Val av dirigent
      b. Val av referent
      c. To personar til å signere protokollen

3. Årsberetning 2021

Årsmelding 2021

4. Revidert rekneskap for 2021

Rekneskap (utkast - endeleg, revidert rekneskap vert lagt fram i møte)

Revisors erklæring (kjem så snart den er klar)

5. Innkomne saker

Ingen saker er meldt inn.

6. Fastsette treningsavgift

Det vert foreslått å hallde treningsavgift og medlemskontingent uendra i 2022.

Meir informasjon vert lagt fram i møtet.

7. Budsjett 2022

Vert lagt fram og gjennomgått i møte.

Det vert mellom anna presentert forslag og plan om ei betydeleg sportsleg satsning i 2022.

8. Stadfeste framleis drift

Kontrollkomiteen stadfester at årsrekneskapet gir eit rett bilete og den finansielle stoda gir grunnlag for vidare drift.

Kontrollkomiteens uttale vert lagt ut om kort tid og vert gjennomgått i møtet.

9.Val

     a. Revisor

     b. Styre

     c. Valnemd

     d. Kontrollkomité

Valnemda sin innstilling vert lagt fram i møtet.

Vel møtt!